Logo

ข้อมูลหลักสูตรหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้ที่ต้องสร้างความเป็นมืออาชีพทางด้านการทำโฆษณาบน Google AdWords โฆษณาออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลักสูตรเป็นการติวเข้มเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบ Professional Certificate ที่จัดให้สอบออนไลน์โดยทาง Google แบบเดียวกันทั่วโลก เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้วรับประกันสอบผ่านข้อสอบ Search Network แน่นอน
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไป
สิ่งที่จะได้รับ เอกสารการอบรม
พื้นฐานที่ต้องมี (1) Google AdWords Certification Preparation (Fundamentals Examination) หรือ (2) ผ่านการสิบ Google AdWords Fundametals Certificate
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง
สนใจหลักสูตร
ขอข้อมูลทางอีเมล