เคล็ด(ไม่)ลับ Content PR

เคล็ด(ไม่)ลับ Content PR

 การสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์สามารถทำได้หลายวิธีโดยเฉพาะในโลกออนไลน์มีช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย แม้กระทั่งกลุ่มลูกค้าในอนาคต ทางเลือกและวิธีการประชาสัมพันธ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคออนไลน์มากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์เชิงประเด็นสร้างสรรค์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงและแตกต่างจากการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม ซึ่งแต่เดิมนั้นเน้นการสื่อสารผ่านทางช่องทาง ภาพข่าว ปฏิทินข่าว ข่าวแจก ไปยังสื่อมวลชนสิ่งพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ 

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลสิ่งที่มาทดแทนช่องทางเดิมๆ เริ่มเห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บล็อก ทวีตเตอร์ เฟซบุค อินสตาแกรม ยูทูบ ได้เข้ามาทดแทนและกินส่วนแบ่งของการประชาสัมพันธ์อย่างมาก การประชาสัมพันธ์เชิงประเด็นสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ประเด็น เนื้อหา (Message) เกี่ยวกับองค์กรเป็นหลัก มากกว่ากระบวนการ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรอบด้าน 

การประชาสัมพันธ์เชิงประเด็นสร้างสรรค์เป็นตัวบ่งชี้คุณค่า คุณประโยชน์ และความน่าสนใจต่อสื่อมวลชน และสาธารณชนเป้าหมายขององค์กร แต่มันก็เป็นดาบสองคมด้วย การสร้างสรรค์ประเด็น หรือ เนื้อหา นักสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เอง ก็ควรจะต้องระมัดระวัง ในหลายกรณี ประเด็นสามารถสร้างกระแสและความน่าสนใจต่อสาธารณชน รวมทั้งสะท้อนคุณสมบัติหลัก คุณประโยชน์ขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันกลับมีผลกระทบต่อความรู้สึก ความเข้าใจ หรือเป็นการเล่นตลกกับความรู้สึกของผู้ชม ผู้อ่าน หรือผู้ฟัง ซึ่งอาจจะมีผล หรือไม่มีผล ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีนักการตลาดคนไหนอยากให้เกิดภาพในเชิงลบจากการทุ่มเทกับการประชาสัมพันธ์เชิงประเด็นสร้างสรรค์
 

การประชาสัมพันธ์เชิงประเด็นสร้างสรรค์ (Content PR) ต้องอาศัยทักษะในการออกแบบและวางเรื่องราวให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่เรื่องเดียวกันแต่ถูกนำเสนอหรือบอกเล่าออกมาแตกต่างกัน ก็ส่งผลที่แตต่างกันด้วย ดังนั้นเราจึงนำเคล็ดไม่ลับของการสร้างประเด็นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นำไปใช้ได้อย่างดีที่สุด ดังนี้

 

การประชาสัมพันธ์เชิงประเด็นสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ประเด็น เนื้อหา (Message) มากกว่ากระบวนการ


1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

2. ตรงประเด็น

3. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

4. ภาษาสุภาพเป็นกันเอง

5. ไม่เยิ่นเย้อยืดยาว

6. ตอบโจทย์ผู้ต้องการรับสาร

7. ตามเทรนด์แต่ไม่ซำ้ซาก

8. เน้นสร้างภาพลักษณ์ไม่ใช่รายงาน

9. คงเอกลักษณ์ความเป็นแบรนด์